Saman om god oppvekst

«Saman om god oppvekst!» er eit tverrfagleg foreldrerettleiingsprogram som er retta mot alle foreldre til barn i alderen 1-12 år.

Pr. august -16 har over 1000  foreldre i Hå kommune frå 18 barnehagar og 7 skular delteke i programmet. Ein er no i gang med runde to og tre i barnehagane og skulane. Det har heile tida vore venteliste frå barnehagar/skular som ønskjer å delta.

Ønskjer de som foreldre å delta, ta kontakt med rektor/styrar.

Foreldrerettleiing – fem temakveldar


Undertittel for temakveldane er: «I periodar kan det vera utfordrande å vera foreldre. Korleis takla utfordrande oppførsel i ein travel kvardag?»
Innhaldet i temakveldane er teke frå ulike teoriar, metodar og program. I tillegg bruker leiarane for temakveldane eigen praksiserfaring.

Foreldra melder seg på alle fem temakveldane som varer frå 1,5 -2 timar kvar gong og desse er gratis. Foreldre til barn med spesiellle behov eller som er tilvist til PPT for sosiale og emosjonelle vanskar, vert oppfordra til å delta.

Presentasjonen som kurshaldarane går gjennom, er oversett til polsk og litauisk.


Dei fem temakveldane har følgjande tittel og innhald:

Personalet i barnehagane og skulane

Ein av suksessfaktorane med dette foreldrerettleiingsopplegget er at personalet i barnehagane og på skulane deltek i opplegget. Dei får 7,5 timar kompetanseheving:

  • Innføring i innhaldet i temakveldane.
  • Sosiale og emosjonelle vanskar hos barn. Vektlegging av tilknyttingsvansksar og COS ( Circle of security) som metode.
  • Barn som er utsette for omsorgssvikt, overgrep og rus. Den viktige samtalen.
    Barnevernstenesta deltek.

Over halvparten av pedagogane deltek også på temakveldane i lag med foreldra. Grunnen til det er at dei skal kunna bruka dei same metodane i sitt arbeid med barna. I tillegg vil foreldre og personale som deltek, kunna bruka eit felles språk i samarbeidet om barnet.

Hå kommune meiner at tiltaket «Saman om god oppvekst!»  bidreg til:

  • Tidleg innsats
  • Styrking av foreldre i foreldrerolla
  • Tverrfagleg førebyggjande barnevern
  • Fokus på samarbeid mellom skule/barnehage og foreldre til barn med åtferdsvanskar/utfordrande åtferd
  • Fokus på system arbeid og arbeid i grupper, i staden for individuell rettleiing

Kontakt

Johanne Erfjord
Johanne Erfjord
Oppvekstkoordinator (SLT)
Mobil: 415 32 620
Fann du det du leita etter?