Opningstider i jula

Akutt hjelp, vakttelefonar, service, symjehallar og søppel. Sjekk våre tenester og tilbod i jula her.

Barne- og ungdomsløftet - tverrfagleg organisering

Klikk for stort bilete

Barneløftet - tverrfagleg organisering

Kva gjer me på individnivå?

På individnivået er ressursgruppene i skular og barnehagar den viktigaste arenaen for tverrfagleg samarbeid. Her kan alle som er i kontakt med barn og unge, og som vert bekymra, ta opp saker til diskusjon. Sjå også rettleiaren for det tverrfaglege samarbeidet i kommunen og retningslinjene for ressursgruppene.

Tverrfagleg ungdomsteam (TUT) jobbar også med konkrete ungdommar i ei tverrfagleg gruppe. Sjå retningslinjene for denne gruppa.

Kva gjer me på tenestenivå?

På tenestenivå har me den tverrfaglege koordineringsgruppa i kommunen. Her er det tenesteleiarar frå alle teneste som rettar seg mot barn og unge. Gruppa diskuterer og avgjer tiltak på tenestenivå, og kan velga å lyfta problemstillingar til den tverrfaglege styringsgruppa eller til kommunalsjefane for helse og sosial og/eller opplæring og kultur. Gruppa har møter annan kvar månad, og alle medlemmane kan melda opp saker. Dei som deltek er:

Gruppa fungerer også som kommunen sitt Folkehelseforum.

Kva gjer me på kommunenivå?

Her møter ordførar, rådmann, lensmann/politikontkakt, kommunalsjef helse og sosial, kommunalsjef opplæring og kultur. Ordføraren leiar møta og SLT - koordinator er sekretær. Gruppa har møter tre gonger i året. Sakene kjem stort sett frå tenestenivået.

Fann du det du leita etter?